PeppersRusforum - PrivacybeleidHoe gebruiken we cookies op dit forum?
We gebruiken bestanden die bekend staan als cookies op "PeppersRusforum" om de prestaties te verbeteren en om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door "PeppersRusforum" te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat we dit soort bestanden op uw apparaat kunnen plaatsen.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer of mobiel apparaat kan plaatsen wanneer u die website of één van haar pagina's voor het eerst bezoekt.

Er zijn veel functies die een cookie kan dienen. Een cookie helpt bijvoorbeeld de website of een andere website uw apparaat te herkennen wanneer u het de volgende keer bezoekt."PeppersRusforum" gebruikt de term "Cookies" in dit beleid om te verwijzen naar alle bestanden die op deze manier informatie verzamelen.

Bepaalde cookies bevatten persoonlijke informatie. Als u bijvoorbeeld op "Onthoud mij" klikt tijdens het inloggen, zal een cookie uw gebruikersnaam opslaan. De meeste cookies verzamelen geen informatie die u identificeren, maar zullen in plaats daarvan meer algemene informatie verzamelen, zoals hoe gebruikers aankomen en "PeppersRusforum", gebruiken, of de algemene locatie van een gebruiker.

Welke soorten cookies gebruikt "PeppersRusforum"?
Cookies kunnen verschillende functies uitvoeren:

1. Noodzakelijke cookies:
Sommige cookies zijn essentieel voor de werking van "PeppersRusforum". Deze cookies maken diensten mogelijk waar u specifiek om hebt gevraagd.

2. Performance Cookies:
Deze cookies kunnen anonieme informatie verzamelen over de bezochte pagina's. We kunnen bijvoorbeeld prestatiecookies gebruiken om bij te houden welke pagina's het populairst zijn, welke methode van koppeling tussen pagina's het meest effectief is en om te bepalen waarom sommige pagina's foutmeldingen ontvangen.

3. Functionaliteit Cookies:
Deze cookies onthouden keuzes die u maakt om uw ervaring te verbeteren.

"PeppersRusforum" kan derden ook toestaan cookies te serveren die in een van de bovenstaande categorieen vallen. Net als veel andere sites kunnen we Google Analytics bijvoorbeeld gebruiken om ons websiteverkeer te volgen.

Kan een forumgebruiker cookies blokkeren?
Raadpleeg de help sectie van uw browser of de handleiding van uw mobiele apparaat voor informatie over het beheren van de cookies die u toestaat. U kunt ook één van de onderstaande sites bezoeken met gedetailleerde informatie over het beheren, controleren of verwijderen van cookies.

www.aboutcookies.org
www.allaboutcookies.org

Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest cookies uit te schakelen, bepaalde gedeelten van "PeppersRusforum" mogelijk niet correct werken.

Cookies op "PeppersRusforum" van sociale netwerksites & Bol.com
"PeppersRusforum" bevat mogelijk links naar sociale netwerksites (bijvoorbeeld Facebook, Twitter of YouTube), maar ook mogelijk van Bol.com. Deze websites kunnen ook cookies op uw apparaat plaatsen en "PeppersRusforum" heeft geen controle over hoe zij hun cookies gebruiken, daarom suggereert "PeppersRusforum" dat u hun website(s) controleert om te zien hoe zij cookies gebruiken.

GDPR...

Om te voldoen aan de EU GDPR (2018) moet u op de hoogte worden gehouden van het volgende...

Algemene verordening gegevensbescherming - 2018 (GDPR)

Om aan de GDPR te voldoen, moet u er rekening mee houden dat uw "PeppersRusforum" account op zijn minst een uniek identificeerbare naam (hierna "uw gebruikersnaam") bevat, een persoonlijk wachtwoord dat wordt gebruikt om in te loggen op uw account (hierna "uw wachtwoord") en een persoonlijk, geldig e-mailadres (hierna "uw e-mail"). Uw informatie voor uw account op "PeppersRusforum" is beschermd door de wetten betreffende gegevensbescherming van het land waarin dit forum gehost wordt. Alle informatie die nog gevraagd wordt door "PeppersRusforum" voor meer informatie dan je gebruikersnaam, je wachtwoord en je e-mailadres tijdens het registratieproces, zijn ofwel verplicht of optioneel, naar het inzicht van "PeppersRusforum". In alle gevallen hebt u de mogelijkheid om welke informatie in uw account openbaar wordt weergegeven. Bovendien heeft u binnen uw account de mogelijkheid om u aan te melden voor opt-in of opt-out van automatisch gegenereerde e-mails.

Verder bewaren we het volledige IP-adres waarmee je kunt posten. Afhankelijk van uw voorkeuren kan "PeppersRusforum" u e-mails sturen naar het e-mailadres dat u hebt gebruikt toen u zich registreerde, of dat u later hebt gewijzigd, maar u kunt deze voorkeuren op elk gewenst moment wijzigen via uw gebruikers configuratiescherm (UCP) als je ze niet meer wilt ontvangen. De persoonlijke gegevens die je ons hebt gegeven toen je je aanmeldde, worden alleen gebruikt voor de doelmatigheid van de "PeppersRusforum" forum functionaliteiten. Ze zullen niet voor iets anders worden gebruikt en zullen ook niet worden doorgegeven aan een derde partij zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk gewenst moment controleren of de persoonlijke gegevens die "PeppersRusforum" bijhoud bereikbaar zijn in het gedeelte "Profiel" van uw gebruikerspaneel. De enige andere informatie over u is die welke u besluit te plaatsen in de fora, waarna deze als "openbaar beschikbaar" wordt beschouwd, omdat deze door zoekmachines en online archief sites is geïndexeerd.

Naast het bovenstaande zal "PeppersRusforum" ook alle IP-adressen opslaan waarmee je kunt posten. Afhankelijk van uw voorkeuren kan "PeppersRusforum" u e-mails sturen naar het e-mailadres dat u hebt gebruikt toen u zich registreerde of dat u later hebt gewijzigd, maar u kunt deze voorkeuren op elk gewenst moment wijzigen vanuit uw gebruikerspaneel (UCP) als u wilt stoppen met het ontvangen van e-mails.

De persoonlijke gegevens die u ons hebt gegeven toen u zich aanmeldde, worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden van de "PeppersRusforum" forum functionaliteit. Ze zullen niet voor iets anders worden gebruikt en zullen ook niet worden doorgegeven aan een derde partij zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

De enige andere informatie over u is die welke u besluit te plaatsen in de fora, waarna deze als "openbaar beschikbaar" wordt beschouwd, omdat deze door zoekmachines en online archiefsites is geïndexeerd.Wachtwoord.
Uw wachtwoord is versleuteld (een one-way hash) zodat het veilig is. Het wordt echter aanbevolen dat u hetzelfde wachtwoord niet opnieuw gebruikt op een aantal verschillende websites. Je wachtwoord is het middel waarmee je op je account op "PeppersRusforum" kunt inloggen. Bewaar het dus zorgvuldig. Onder geen enkele voorwaarde zal een beheerder, moderator, iemand anders van het "PeppersRusforum" team, phpBB of een andere derde partij vragen om je wachtwoord. Mocht u uw wachtwoord voor uw account vergeten, dan kunt u de "Ik ben mijn wachtwoord vergeten" functie van de phpBB software gebruiken. Dit proces vraagt u om uw gebruikersnaam en uw e-mailadres in te voeren, waarna de phpBB software een nieuw wachtwoord zal genereren om uw account terug te vorderen.

How do we use cookies on this board?
We use files known as cookies on "PeppersRusforum" to improve its performance and to enhance your user experience. By using "PeppersRusforum" you agree that we can place these types of files on your device.

What are cookies?
Cookies are small text files that a website may put on your computer, or mobile device, when you first visit that site or one of its pages.

There are many functions that a cookie can serve. For example, a cookie will help the website, or another website, to recognise your device the next time you visit it. "PeppersRusforum" uses the term "cookies" in this policy to refer to all files that collect information in this way.

Certain cookies contain personal information - for example, if you click on "remember me" when logging on, a cookie will store your username. Most cookies will not collect information that identifies you, but will instead collect more general information such as how users arrive at and use "PeppersRusforum", or a user's general location.

What sort of cookies does "PeppersRusforum" use?
Cookies can perform several different functions:

1. Necessary Cookies:
Some cookies are essential for the operation of "PeppersRusforum". These cookies enable services you have specifically asked for.

2. Performance Cookies:
These cookies may collect anonymous information on the pages visited. For example, we might use performance cookies to keep track of which pages are most popular, which method of linking between pages is most effective and to determine why some pages are receiving error messages.

3. Functionality Cookies:
These cookies remember choices you make to improve your experience.

"PeppersRusforum" may also allow third parties to serve cookies that fall into any of the categories above. For example, like many sites, we may use Google Analytics to help us monitor our website traffic.

Can a board user block cookies?
To find out how to manage which cookies you allow, see your browsers help section or your mobile device manual or you can visit one of the sites below, which have detailed information on how to manage, control or delete cookies.

www.aboutcookies.org
www.allaboutcookies.org

Please remember that if you do choose to disable cookies, you may find that certain sections of "PeppersRusforum" do not work properly.

Cookies on "PeppersRusforum" from social networking sites & Bol.com
"PeppersRusforum" may have links to social networking websites (e.g. Facebook, Twitter or YouTube), but also possible from Bol.com. These websites may also place cookies on your device and "PeppersRusforum" does not control how they use their cookies, therefore "PeppersRusforum" suggests you check their website(s) to see how they are using cookies.

GDPR...

To comply with the EU GDPR (2018) you need to be made aware of the following...

General Data Protection Regulation - 2018 (GDPR)
To comply with the GDPR you need to be made aware that your "PeppersRusforum" account will, at a bare minimum, contain a uniquely identifiable name (hereinafter "your user name"), a personal password used for logging into your account (hereinafter "your password") and a personal, valid email address (hereinafter "your email"). Your information for your account at "PeppersRusforum" is protected by data-protection laws applicable in the country that hosts us. Any information beyond your user name, your password, and your email address required by "PeppersRusforum" during the registration process is either mandatory or optional, at the discretion of "PeppersRusforum". In all cases, you have the option of what information in your account is publicly displayed. Furthermore, within your account, you have the option to opt-in or opt-out of automatically generated emails.

Furthermore we will store all of the IP address that you use to post with. Depending on your preferences "PeppersRusforum" may send you emails to the email address that you used when you registered, or you have subsequently changed, but you are able to change these preferences from your User Control Panel (UCP) at any time should you wish to stop receiving them.

The personal details that you gave us when you signed up will be used solely for the purposes of "PeppersRusforum" board functionality. They will not be used for anything else and neither will they be passed on to any third party without your explicit consent. You can check, at any time, the personal details "PeppersRusforum" is holding about you from the Profile section of your UCP. The only other information about you is that which you decide to post in the fora, whereupon it is considered to be "publicly available" as it will have been indexed by search engines as well as on-line archive sites.

In addition to the above "PeppersRusforum" will also store all of the IP address that you use to post with. Depending on your preferences "PeppersRusforum" may send you emails to the email address that you used when you registered or you have subsequently changed but you are able to change these preferences from your User Control Panel (UCP) at any time should you wish to stop receiving them.

The personal details that you gave us when you signed up will be used solely for the purposes of "PeppersRusforum" board functionality. They will not be used for anything else and neither will they be passed on to any third party without your explicit consent.

The only other information about you is that which you decide to post in the fora, whereupon it is considered to be "publicly available" as it will have been indexed by search engines)as well as on-line archive sites.Password
Your password is ciphered (a one-way hash) so that it is secure. However, it is recommended that you do not reuse the same password across a number of different websites. Your password is the means of accessing your account at "PeppersRusforum", so please guard it carefully and under no circumstance will anyone affiliated with "PeppersRusforum", phpBB or another 3rd party, legitimately ask you for your password. Should you forget your password for your account, you can use the "I forgot my password" feature provided by the phpBB software. This process will ask you to submit your user name and your email, then the phpBB software will generate a new password to reclaim your account.


Terug naar de vorige pagina